A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Spółki gminne » Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. » Prawo wewnątrzzakładowe
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rozbudowa budynku gospodarczego w zabudowie szeregowej - na dz. nr ewid. 77/11 położonej w m. Gordejki Małe, obrębie ewidencyjnym Gordejki, gm. Olecko
» INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA – LUTY 2020
» INFORMACJA działaniach podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Olecku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową - 2019 rok
» Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych położonych w obrębie Kijewo
» Malinowska Marta
Ilość wiadomości z działu 'Prawo wewnątrzzakładowe': 1
Tekst jednolity umowy spółki TBS

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olecku

& 1
Wacław Olszewski i Jan Wojciech Kowejsza działający w imieniu i na rzecz Gminy Olecko oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej spółką.

Rozdział I - Postanowienia ogólne
& 2
1. Firma spółki brzmi: 'Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olecku'.
2. Spółka, zwana w dalszej części również 'Towarzystwem', może używać skrótu 'TBS sp. z o.o. w Olecku'.

& 3
1. Czas trwania spółki nie jest oznaczony.
2. Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1070, ze zm.), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz 733), ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz 1037) oraz postanowień niniejszego aktu założycielskiego.

& 4
1. Założycielem Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olecku jest Gmina Olecko, zwana dalej 'gminą'.
2. Towarzystwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Towarzystwo może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa.

& 5
Celem Towarzystwa jest rozwój zasobu mieszkaniowego na terenie dziłania.

& 6
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Olecko.

Rozdział II - Przedmiot działania
& 7
1. Przedmiotem działania Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
2. Towarzystwo może również:
a. Nabywać budynki mieszkalne.
b. Przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu.
c. Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa.
d. Sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Towarzystwa.
e. Prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
- sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej budownictwem mieszkaniowym,
- budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
- przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych niebędących własnością Towarzystwa.
3. Przedmiotem działalności Towarzystwa zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zaresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanych w ust. 1 i 2, jest:
a. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wnoszeniem budynków - PKD 45.21.A,
b. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne - PKD 45.11.Z,
c. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wnoszenia bydynków i budowli z elementów prefabrykowanych - PKD 45.21.G,
d. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.12.Z,
e. wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.20.Z,
f. zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi - PKD 70.32.A
g. roboty związane z fundamentem - PKD 45.25.B.

& 8
1. Towarzystwo może zawierać z osobami prawnymi lub fizycznymi umowy o partycypowaniu w kosztach budowy lokali mieszkalnych przeznaczonych dla osób wskazanych przez te osoby.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 określi:
a. sposób rozliczenia z tytułu udziału osoby prawnej lub fizycznej partycypującej w kosztach budowy tych lokali,
b. kryteria, które winny spełniać osoby wskazywane do zawarcia umowy najmu wybudowanych lokali mieszkalnych.

& 9
Dochody Towarzystwa nie mogą być przeznaczone do podziału między wspólników. Przeznacza się je w całości na cele wymienione w paragrafie 7 niniejszego aktu założycielskiego.

& 10
Mieszkania budowane przez Towarzystwo z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego podlegają regulacjom określonym w rozporządzeniu wykonawczym wydanym na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

& 11
Wymagane przepisami prawa ogłoszenia, pochodzące od Towarzystwa, ogłaszane będą w siedzibie Towarzystwa, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Biuletynu Zamówień Publicznych, Monitora Sądowego i Gospodarczego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pełna wersja dostępna w siedzibie TBS.


Data wprowadzenia: 2005-07-02 1914
Data upublicznienia:
Art. czytany: 10026 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J. Kunicki
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Prawo wewnątrzzakładowe
Majątek
Wiadomości o przetargach
Inwestycje
Aktualności
Regulamin wynajmu
wniosek
Ostat. 10 wiadomości:

» Tekst jednolity umowy spółki TBS
System BIP Inet