A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawę » Alfabetyczny wykaz spraw załatwianych w Urzędzie Miejskim w Olecku
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przetarg pn.'Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni-część budowlana'
» Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko Referent w Wydziale Dochodów i Egzekucji
» Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku
» Informacja o terminie sesji
» ocena jakości wody wodociągu Olecko SM Lesk
Ilość wiadomości z działu 'Alfabetyczny wykaz spraw załatwianych w Urzędzie Miejskim w Olecku': 1
Alfabetyczny wykaz spraw załatwianych w Urzędzie Miejskim w Olecku

A-G
Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Dodatki mieszkaniowe.
Dofinansowanie działań proekologicznych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dotacje- organizacje pozarządowe.
Dowody osobiste.
Ewidencja działalności gospodarczej- zgłoszenie wpisu.
Ewidencja działalności gospodarczej- zmiana wpisu.
Ewidencja działalności gospodarczej-wykreślenie z działalności.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Imprezy masowe.

J-N
Jubileusz pożycia małżeńskiego, setnych urodzin.
Lokalizacja inwestycji celu publicznego.
Nabycie przez użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe lub stanowiącej nieruchomość rolną.
Nadanie imienia placówce oświatowej.
Nazewnictwo ulic, placów i osiedli.
Numeracja nieruchomości.

O
Obsługa Rady Miejskiej.
Ochrona przeciwpożarowa.
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym osobom prawnym.
Oddanie nieruchomości w trwały zarząd.
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego.
Odznaczenia miejskie.
Opiniowanie podziału nieruchomości.
Opłata adiacencka.
Opłata planistyczna.
Orzekanie o zmianie imienia lub nazwiska.
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem USC.
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed kierownikiem USC.
Oświadczenia o uznaniu ojcostwa składane przed Kierownikiem USC.
Oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed Kierownikiem USC.

P
Planowanie przestrzenne w gminie-plany miejscowe.
Planowanie przestrzenne w gminie-studium.
Podatek leśny.
Podatek od nieruchomości.
Podatek od środków transportowych.
Podatek rolny –zaświadczenia.
Podatek rolny.
Podatek rolny-ulgi.
Podatek za psy.
Podatki i opłaty lokalne-ulgi, umorzenia, odroczenia, rozłożenie na raty.
Postanowienia o nałożeniu grzywny.
Prawo pierwokupu nieruchomości.
Prowadzenie ewidencji obiektów nie będących hotelami świadczących usługi.
Przedłużenie terminu zabudowy działek oddanych w użytkowanie wieczyste.
Przesunięcie terminu uregulowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, kolejnej raty za nabycie lokalu mieszkalnego, nabycia gruntu i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub rozłożenia wymagalnej opłaty na raty.
Przydział i zamiana mieszkań komunalnych i socjalnych.
Przyjęcie przez kierownika USC oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego.
Przyjmowanie podań.
Przywrócenie zmienionych stosunków wodnych na gruntach rolnych do stanu poprzedniego.

R-Ś
Rejestracja przedpoborowych.
Rejestracja wyborców.
Rejestracja zgonów.
Rozgraniczenia nieruchomości.
Rozstrzyganie sporów pomiędzy właścicielem/użytkownikiem a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego o wysokość odszkodowania za wyrządzone szkody w uprawach rolnych przez zwierzynę leśną.
Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej mienie gminy Olecko, w sytuacji, gdy użytkownik wieczysty korzysta z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem, określonym w umowie lub decyzji, w szczególności nie zabudował go w ustalonym terminie.
Sprostowanie aktu stanu cywilnego.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego najemcy w trybie bezprzetargowym.
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu w trybie bezprzetargowym - w ramach dołączenia do posiadanej posesji w celu właściwego jej zagospodarowania.
Sprzedaż nieruchomości lub oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.
Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Świadectwa pracy.

T-U
Transkrypcja - przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.
Trwały zarząd- zezwolenie na przekazanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.
Trwały zarząd-wygaśnięcie prawa trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości
Udostępnianie danych osobowych.
Udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe.
Ugody dotyczące zamiany stanu wód.
Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Ustawienie reklamy na terenach gminnych.
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

W
Warunki zabudowy.
Wskazanie miejsca na cmentarzu komunalnym do pochówku.
Wycinka drzew i krzewów.
Wydawanie decyzji w sprawie usunięcia przeszkód wpływających na zmiany stanu wód.
Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego.
Wydawanie zaświadczeń o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.
Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego.
Wydzierżawienie gruntu na okres-do trzech lat lub powyżej 3 lat.
Wykreślenie ciężaru realnego z księgi wieczystej właściciela nieruchomości rolnej.
Wykreślenie z księgi wieczystej nieruchomości hipoteki ustawowej, ustanowionej na rzecz gminy Olecko z tytułu sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego lub gruntu na własność.
Wymeldowanie.
Wynajem lokali użytkowych.
Wypisy i wyrysy z miejscowego planu i studium.
Wyrażenie zgody na najem.

Z
Zameldowanie.
Zamiana nieruchomości.
Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości.
Zawarcie i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno - prawnym
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC i jego rejestracja.
Zbiórki publiczne.
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów.
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.
Zgłoszenie urodzenia dziecka.
Zgromadzenia.
Zmiany stanu wód na gruntach.
Zmiany stanu wód na gruntach - upomnienia wzywające do obowiązku wykonania decyzji.


Data wprowadzenia: 2003-09-26 1256
Data upublicznienia:
Art. czytany: 8709 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J. Kunicki
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Alfabetyczny wykaz spraw załatwianych w Urzędzie Miejskim w Olecku
A - G
J - N
O -
P -
R - Ś
T - U
W -
Z -
Ostat. 10 wiadomości:

» Alfabetyczny wykaz spraw załatwianych w Urzędzie Miejskim w Olecku
System BIP Inet