A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska
Menu:
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Planowanie przestrzenne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Zarządca zasobów komunalnych
Dokumenty strategiczne
Organizacje pozarządowe
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Budżet i finanse (podatki)
Oświadczenia majątkowe
Aktualności
Informacja publiczna
Jak załatwić sprawę
Druki do pobrania
Rejestry i ewidencje
Kontakt
Instrukcja obsługi
Petycje
Postępowanie środowiskowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Lobbing
Spółki gminne
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Zbiórki publiczne
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Ostatnie 5 wiadomości:
» Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Babki Oleckie, obręb ewid. Babki Oleckie, gm. Olecko
» INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OLECKU O SKŁADZIE, SIEDZIBIE I PEŁNIONYCH DYŻURACH
» Budowa obiektu liniowego gazociągu wraz z przyłączem na działkach nr ewid: 863, 866 w ulicy Sienkiewicza, m. Olecko, obręb ewid. Olecko 2, gm. Olecko
» Sprawozdanie z realizacji w 2016 r. programu współpracy gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
» Uchwała Nr 11/2017 Miejskiej Komisji Wyborczej w Olecku z dnia 22 maja 2017 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w przedterminowych wyborach Burmistrza Olecka w dniu 4 czerwca 2017 r.
Ilość wiadomości z działu 'Rada Miejska': 4
Informacja o terminie sesji

W dniu 26 maja 2017 r. (piątek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Pełniącego Funkcję Burmistrza Olecka o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie z realizacji w 2016 r. programu współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
6. Przygotowanie do sezonu letniego – referat Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku.
7. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2017,
b) Lokalnego programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko,
c) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Olecka:
a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, informacji o stanie mienia Gminy Olecko,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2016 rok,
c) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku,
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka za 2016 rok,
e) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka.
12. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
13. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Karol SobczakData wprowadzenia: 2017-05-16 1434
Data upublicznienia:
Art. czytany: 207 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Wiktorzak
Rada Miejska w Olecku

Rada Miejska w Olecku

Rada Miejska jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. W skład Rady Miejskiej w Olecku wchodzi 21 radnych.
Rada w celu wykonywania określonych zadań powołuje komisje. Komisje są organami Rady i jej podlegają.
Rada Miejska obraduje na sesjach, które są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.


Data wprowadzenia: 2003-07-23 1246
Data upublicznienia:
Art. czytany: 76526 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Alicja Mieszuk
» Obsługa Rady Miejskiej
2003-09-22 1756
Rada w celu wykonywania określonych zadań powołuje komisje. Rada Miejs...
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2017 rok
2016-02-01 1228
Plan pracy rady Miejskiej na 2017 rok w załączniku...
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wykaz radnych
Komisje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Projekty uchwał
Rezolucje Rady Miejskiej
Statut gminy Olecko
Protokoły z sesji RM
Protokoły z posiedzeń komisji RM
Wnioski, interpelacje, oświadczenia i stanowiska radnych
Informacje radnych
Dyżury i spotkania radnych
Sprawy wniesione do Rady Miejskiej
Ostat. 10 wiadomości:

» Informacja o terminie sesji
» Rada Miejska w Olecku
» Obsługa Rady Miejskiej
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2017 rok
System BIP Inet