A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska
Menu:
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Planowanie przestrzenne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Zarządca zasobów komunalnych
Dokumenty strategiczne
Organizacje pozarządowe
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Budżet i finanse (podatki)
Oświadczenia majątkowe
Aktualności
Informacja publiczna
Jak załatwić sprawę
Druki do pobrania
Rejestry i ewidencje
Kontakt
Instrukcja obsługi
Petycje
Postępowanie środowiskowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Lobbing
Spółki gminne
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Zbiórki publiczne
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Ostatnie 5 wiadomości:
» Budowa sieci elektroenergetycznej SN i nN w miejscowości Łęgowo, obręb ewid. Łęgowo, gm. Olecko na działkach: 44/1, 44/2, 43/6, 36/2, 35, 16, 4/2.
» Budowa kanału deszczowego w Alejach Lipowych w Olecku położonej na nieruchomościach, dz. nr ewid 493, 521/6, 521/11, 521/27, 2219 w Olecku, obręb ewid. Olecko 2, gm. Olecko.
» INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na zadanie pn. Dostawa wraz z wbudowaniem destruktu asfaltowego na drodze gminnej nr 141018 N we wsi Zatyki
» P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.6.2017 XXXIII sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 26 maja 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku
» Protokół Nr ORN.0012.1.8.2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 13 czerwca 2017 r.
Ilość wiadomości z działu 'Rada Miejska': 4
Informacja o terminie sesji

W dniu 30 czerwca 2017 r. (piątek) o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Rozpatrzenie sprawy postępowania administracyjnego gminy w zakresie dotyczącym budowy fermy w Imionkach i rozbudowy ferm w Kukowie – referat Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku.
6. Stan i potrzeby oleckiej kultury – referat Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku.
7. Stan przygotowań do reformy oświaty w Gminie Olecko. Nowa sieć szkół Gminy Olecko – referat Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku.
8. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i oświadczenia radnych.
9. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019,
b) ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę Burmistrzowi Olecka,
c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Olecku w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Słonecznej i 11 Listopada,
d) zmiany nazwy ulicy w mieście Olecko – dotyczy ul. Armii Ludowej,
e) zmiany nazwy ulicy w mieście Olecko – dotyczy ul. Bohaterów Białostocczyzny,
f) udzielenia pomocy finansowej na zadania związane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli,
g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na zadanie pn. „Przebudowa drogi Nr 1808N Sedranki – Łęgowo”,
h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2017-2024,
i) zmiany budżetu gminy na 2017 rok.
11. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Karol SobczakData wprowadzenia: 2017-06-20 1329
Data upublicznienia:
Art. czytany: 251 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Wiktorzak
Rada Miejska w Olecku

Rada Miejska w Olecku

Rada Miejska jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. W skład Rady Miejskiej w Olecku wchodzi 21 radnych.
Rada w celu wykonywania określonych zadań powołuje komisje. Komisje są organami Rady i jej podlegają.
Rada Miejska obraduje na sesjach, które są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.


Data wprowadzenia: 2003-07-23 1246
Data upublicznienia:
Art. czytany: 77387 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Alicja Mieszuk
» Obsługa Rady Miejskiej
2003-09-22 1756
Rada w celu wykonywania określonych zadań powołuje komisje. Rada Miejs...
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2017 rok
2016-02-01 1228
Plan pracy rady Miejskiej na 2017 rok w załączniku...
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wykaz radnych
Komisje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Projekty uchwał
Rezolucje Rady Miejskiej
Statut gminy Olecko
Protokoły z sesji RM
Protokoły z posiedzeń komisji RM
Wnioski, interpelacje, oświadczenia i stanowiska radnych
Informacje radnych
Dyżury i spotkania radnych
Sprawy wniesione do Rady Miejskiej
Ostat. 10 wiadomości:

» Informacja o terminie sesji
» Rada Miejska w Olecku
» Obsługa Rady Miejskiej
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2017 rok
System BIP Inet