A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska
Menu:
Statut Gminy Olecko
Zamówienia publiczne
AKTUALNOŚCI
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Autopoprawka projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Olecko
» Autopoprawka projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kijewie
» Zawiadomienie o wyborze oferty: BZP Nr 550755-N-2018 z 26.04.2018 r. pn: Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie.
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.65.2018 BURMISTRZA OLECKA z dnia 23.05.2018 r. w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę
» Bańkowska Eligia Marta
Ilość wiadomości z działu 'Rada Miejska': 5
Informacja o terminie sesji

W dniu 25 maja 2018 r. (piątek) o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza Olecka o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie z realizacji w 2017 r. programu współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
6. Przygotowanie do sezonu letniego – referat Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku.
7. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i oświadczenia radnych.
8. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Olecko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
b) ustalenia sieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Olecko,
c) utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Kijewie,
d) powierzenia Miastu Suwałki realizacji zadania publicznego dotyczącego organizowania nauki religii Kościoła Staroobrzędowego uczniów z terenu Gminy Olecko,
e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Kukowo 3,
f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Rosochackie 1,
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018-2028,
h) zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Olecka:
a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, informacji o stanie mienia Gminy Olecko,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2017 rok,
c) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku,
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka za 2017 rok,
e) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka.
11. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Wojciech Rejterada


Data wprowadzenia: 2018-05-15 1241
Data upublicznienia:
Art. czytany: 174 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Wiktorzak
Rada Miejska w Olecku

Rada Miejska w Olecku

Rada Miejska jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. W skład Rady Miejskiej w Olecku wchodzi 21 radnych.
Rada w celu wykonywania określonych zadań powołuje komisje. Komisje są organami Rady i jej podlegają.
Rada Miejska obraduje na sesjach, które są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.


Data wprowadzenia: 2003-07-23 1246
Data upublicznienia:
Art. czytany: 84860 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Alicja Mieszuk
» Obsługa Rady Miejskiej
2003-09-22 1756
Rada w celu wykonywania określonych zadań powołuje komisje. Rada Miejs...
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2018 rok
2018-01-02 1108
Plan pracy rady Miejskiej na 2018 rok w załączniku ...
Pozostałe wiadomości:
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2017 rok
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wykaz radnych
Komisje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Projekty uchwał
Rezolucje, stanowiska i opinie Rady Miejskiej
Protokoły z sesji RM
Protokoły z posiedzeń komisji RM
Wnioski, interpelacje, oświadczenia i stanowiska radnych
Informacje radnych
Dyżury i spotkania radnych
Sprawy wniesione do Rady Miejskiej
Podkat. Archiwalne:
Statut gminy Olecko
Ostat. 10 wiadomości:

» Informacja o terminie sesji
» Rada Miejska w Olecku
» Obsługa Rady Miejskiej
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2018 rok
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2017 rok
System BIP Inet