A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska
Menu:
Aktualności
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Prawo lokalne
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Sprzedaż nieruchomości
Zamówienia publiczne
Postępowanie środowiskowe
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Dostawa 5 lamp solarnych ogrodowych
» Budowa energetycznej linii kablowej nN 0,7 kV na potrzeby oświetlenia ulic gminnych w m. Olecko, gm Olecko
» Ponowne wyłożenie zmiany planu miejscowego dla obszaru przy ul. Stromej i Placu Wolności
» Dyrektor Szkoły podstawowej w Judzikach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy.
» opinia o braku potrzeby przeprowadzania oceny ooś- RDOŚ
Ilość wiadomości z działu 'Rada Miejska': 4
Informacja o terminie sesji

INFORMACJA


W dniu 27 października 2017 r. (piątek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.


Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych
w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
6. Omówienie wniosków do budżetu na 2018 rok.
7. Analiza oświadczeń majątkowych.
8. Przygotowanie podmiotu odpowiedzialnego za oczyszczanie i odśnieżanie miasta do sezonu 2017/2018 – referat Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku.
9. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i oświadczenia radnych.
10. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Olecko,
b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na przejęcie przez Gminę Olecko realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Gołdap opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku,
c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości,
d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kukowo - tereny obsługi produkcji rolnej”,
e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod trasę dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV,
f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Olecko 1 w rejonie Osiedla Siejnik,
g) określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza i ochrony wód, ze środków budżetu gminy przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
h) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,
i) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Olecka,
j) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
k) zmiany budżetu gminy na 2017 rok.
12. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
13. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Karol Sobczak


Data wprowadzenia: 2017-10-17 1411
Data upublicznienia:
Art. czytany: 171 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Tomasz Bellon
Rada Miejska w Olecku

Rada Miejska w Olecku

Rada Miejska jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. W skład Rady Miejskiej w Olecku wchodzi 21 radnych.
Rada w celu wykonywania określonych zadań powołuje komisje. Komisje są organami Rady i jej podlegają.
Rada Miejska obraduje na sesjach, które są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.


Data wprowadzenia: 2003-07-23 1246
Data upublicznienia:
Art. czytany: 80036 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Alicja Mieszuk
» Obsługa Rady Miejskiej
2003-09-22 1756
Rada w celu wykonywania określonych zadań powołuje komisje. Rada Miejs...
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2017 rok
2016-02-01 1228
Plan pracy rady Miejskiej na 2017 rok w załączniku...
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wykaz radnych
Komisje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Projekty uchwał
Rezolucje, stanowiska i opinie Rady Miejskiej
Statut gminy Olecko
Protokoły z sesji RM
Protokoły z posiedzeń komisji RM
Wnioski, interpelacje, oświadczenia i stanowiska radnych
Informacje radnych
Dyżury i spotkania radnych
Sprawy wniesione do Rady Miejskiej
Ostat. 10 wiadomości:

» Informacja o terminie sesji
» Rada Miejska w Olecku
» Obsługa Rady Miejskiej
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2017 rok
System BIP Inet