Regulamin organizacyjny WTZ

2013-08-27 1010
Art. czytany: 4375 razy

Regulamin organizacyjny WTZ

Załącznik Nr 1
do zarządzenia wewnętrznego
Nr ORN.0050.91.2011
Burmistrza Olecko
z dnia5 maja 2011 r.
Regulamin organizacyjny
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku, zwany dalej 'WTZ”, działa
w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( tj Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407
z późn. zm.)
2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587);
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.);
4) uchwały Nr XL VI/364/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 czerwca 2006
w sprawie nadania statutu Warsztatom Terapii Zajęciowej w Olecku;
5) niniejszego regulaminu organizacyjnego WTZ.
§ 2. 1. Gmina Olecko jest organizatorem WTZ.
2. WTZ jest jednostką organizacyjną Gminy Olecko.
§ 3. 1. Siedzibą WTZ jest miasto Olecko.
2. Obszar działania WTZ obejmuje powiat olecki.
Rozdział II
Cele i zadania WTZ
§ 4. 1. WTZ jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką,
stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość
rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania
umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
2. Realizacja przez WTZ celu, o którym mowa w ust. 1, odbywa się przy
zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:
1) umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności
osobistej,
2) psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych
umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu
zawodowym albo podjęcie pracy.
§ 5. 1. WTZ realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej
i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności,
niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego,
samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.
2. Realizacja przez WTZ zadań, o których mowa w ust. 1, odbywa się poprzez:
1) ogólne usprawnianie;
2) rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz
zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej;
3) przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez
rozwój umiejętności planowania i niezbędnych w niezależnym życiu, a także
poprawę kondycji psychicznej i fizycznej;
4) rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy;
5) rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych,
umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej
pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.
§ 6. Zadania WTZ obejmują w szczególności:
1) stymulację rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz społecznego
uczestnika;
2) wyrabianie wrażliwości i sprawności w zakresie zmysłów oraz ich
zintegrowanego funkcjonowania;
3) terapię psychologiczną;
4) terapię logopedyczną;
5) rozwijanie dojrzałości społecznej, w tym sprawności w samoobsłudze,
zaradności osobistej i umiejętności współpracy i pełnienia różnych ról
społecznych również w warunkach integracji;
6) rozwijanie umiejętności wykonywania różnych czynności wynikających z form
terapii zajęciowej;
7) tworzenie warunków rozbudzania oraz zdobywania w zakresie ekspresji
twórczej, kontaktu z kulturą oraz udział w rekreacji, w tym turystyce i sporcie;
8) usprawnianie ruchowe;
9) opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności,
w szczególności: przemieszczanie, czynności fizjologiczne, utrzymanie higieny,
spożywanie pokarmów, ubieranie, rozbieranie, ochronę przed
niebezpieczeństwem, transport w miarę potrzeb i możliwości;
10) działania ułatwiające włączanie osób z upośledzeniem umysłowym,
indywidualnie i grupowo w życie środowiska lokalnego;
11) wspieranie psychiczne oraz poradnictwo życiowe dla osób niepełnosprawnych
i ich rodzin;
12) współpraca z różnymi służbami spoza WTZ i przyczynianie się do tworzenia dla
nich odpowiednich ofert aktywności, pomocy i wsparcia w otwartym środowisku;
13) określanie potrzeb życiowych uczestników WTZ i przyczynianie się do tworzenia
dla nich odpowiednich ofert aktywności, pomocy i wsparcia, w otwartym
środowisku;
14) popularyzowanie potencjalnych możliwości i prawa do godnego życia osób
niepełnosprawnych, m.in. przez organizowanie 'otwartych drzwi”, wystaw,
kiermaszów, prezentacji, uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności,
w imprezach zewnętrznych, delegowanie uczestników do kontaktów z władzami
itd.
Rozdział III
Prawa i obowiązki uczestnika WTZ
§ 7. 1. WTZ przyjmuje zgłoszenia kandydatów do uczestnictwa w terapii
zajęciowej na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu Powiatowego
Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
2. Przyjęcie uczestnika do WTZ odbywa się w miarę posiadania wolnych miejsc.
3. Rada Programowa WTZ wnioskuje do podmiotu prowadzącego o
zakwalifikowanie kandydata na uczestnika WTZ.
4. Przyjęcie uczestnika do WTZ następuje po uzyskaniu zgody przez podmiot
prowadzący Warsztat.
5. Decyzję o skreśleniu uczestnika WTZ podejmuje Rada Programowa WTZ.
§ 8. 1. Uczestnik WTZ ma prawo do:
1) podejmowania decyzji odnośnie swojej osoby;
2) poszanowania godności osobistej przez innych uczestników i pracowników WTZ;
3) pełnej informacji na temat swojej sytuacji związanej z uczestniczeniem
w zajęciach;
4) wyrażania swoich opinii i emocji we wszystkich formach, które nie są sprzeczne
z zasadami współżycia społecznego;
5) udziału w pracach związanych z opracowaniem indywidualnego programu
rehabilitacji i terapii;
6) pomocy pracowników WTZ w realizacji programu rehabilitacji w procesie terapii;
7) przystosowania stanowiska terapeutycznego do jego psychofizycznych
sprawności oraz zachowania norm bezpieczeństwa;
8) uczestniczenia we wszystkich organizowanych przez WTZ zajęciach
dodatkowych;
9) odwoływania się od decyzji rady programowej WTZ lub poszczególnych
pracowników WTZ dotyczących jego osoby;
10) miesięcznej przerwy wakacyjnej.
2. Uczestnik WTZ ma obowiązek:
1) przestrzegać ustalonego czasu i porządku zajęć;
2) stosować się do poleceń pracowników WTZ;
3) przestrzegać zasad współżycia społecznego;
4) dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach WTZ;
5) przedkładać kierownikowi WTZ pisemne usprawiedliwienie przyczyn swojej
nieobecności na zajęciach.
§ 9. 1. Uczestnik WTZ biorący udział w ramach indywidualnego programu
w tzw. 'treningu ekonomicznym” może otrzymać do swojej dyspozycji środki
finansowe w wysokości nie przekraczającej 20% najniższego wynagrodzenia.
2. Wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 1, oraz ich
przeznaczenie, indywidualnie dla każdego uczestnika, ustala kierownik WTZ
w porozumieniu z Radą Programową WTZ, zgodnie z warunkami określonymi
w regulaminie treningu ekonomicznego.
3. W przypadku gdy uczestnik, w opinii Rady Programowej WTZ, nie jest zdolny do
podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania środków finansowych, o których
mowa w ust. 1, o sposobie wykorzystania tych środków decydują wspólnie
kierownik WTZ, pracownik WTZ dobrze znający uczestnika - w porozumieniu z jego
przedstawicielem ustawowym, a w przypadku nie ustanowienia takiego
przedstawiciela – opiekunem prawnym.
Rozdział IV
Organizacja WTZ
§ 10. 1. Kierownika WTZ zatrudnia i zwalnia Burmistrz Olecka i on wykonuje w
stosunku do niego obowiązki pracodawcy.
2. Kierownik WTZ działa jednoosobowo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
kieruje działalnością WTZ w szczególności w zakresie odpowiednich warunków
pracy i organizowanych zajęć, planowania rozkładu zajęć w WTZ, przerw
wakacyjnych uczestników WTZ, urlopów pracowników. Reprezentuje WTZ na
zewnątrz i działa w jego imieniu.
§ 11. 1. Pracownikami WTZ są:
1) kierownik WTZ – 1 etat;
2) instruktorzy terapii zajęciowej – 7 etatów;
3) psycholog – ½ etatu;
4) instruktorzy zajęć wspomagających – 3/4 etatu
- muzyczno – teatralne ¼ etatu,
- logopeda – ¼ etatu
- umiejętności społecznych – ¼ etatu ;
5) księgowa - ¾ etatu;
6) kierowca - konserwator – 1 etat;
7) sprzątająca – 1 etat.
2. Prawa i obowiązki pracowników WTZ określa w szczególności regulamin pracy
WTZ oraz inne indywidualne zakresy czynności.
§ 12. 1. Radę Programową WTZ tworzą pracownicy WTZ, o których mowa
w § 11 ust. 1 pkt. 1,2,3,4;
2. Do zakresu działania Rady Programowej WTZ należy w szczególności:
1) opracowanie indywidualnego programu rehabilitacji nowo przyjętego
uczestnika do WTZ powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące
od dnia rozpoczęcia zajęć przez Uczestnika;
2) przygotowywanie dla każdego uczestnika WTZ indywidualnego programu;
3) wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację indywidualnego programu;
4) dokonywanie, z udziałem uczestnika WTZ, nie rzadziej niż raz na pół roku,
oceny indywidualnych efektów rehabilitacji;
5) co najmniej raz w roku Rada Programowa dokonuje okresowej realizacji
indywidualnego programu rehabilitacji oraz nie rzadziej niż co 3 lata,
kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji
uczestnika WTZ i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego
postępów w rehabilitacji, uzasadniających:
a) podjęcie zatrudnienia i kontynuowania rehabilitacji zawodowej w warunkach
pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy;
b) potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia,
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, ze względu na brak postępów
w rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów
uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowania rehabilitacji zawodowej
w warunkach pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie;
c) przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na:
- pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji,
umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowania rehabilitacji
zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy,
- okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia,
- okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka
wsparcia, o którym mowa w pkt. b.
6) modyfikacja indywidualnego programu w zależności od potrzeb i oceny efektów
rehabilitacji;
7) wskazywanie uczestnikowi WTZ, jego przedstawicielowi ustawowemu,
a w przypadku nie ustanowienia takiego przedstawiciela – opiekunowi
prawnemu,
możliwości i form dalszej rehabilitacji społecznej i zawodowej;
8) wyrażanie opinii odnośnie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych
przez uczestnika WTZ w ramach tzw. 'treningu ekonomicznego”.
§ 13. 1. WTZ jest placówką pobytu dziennego.
2. Czas trwania zajęć w WTZ wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin
tygodniowo, przez 12 miesięcy w roku, w tym miesięczna przerwa urlopowa.
3. Zajęcia w WTZ prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji
i terapii, zwany dalej 'indywidualnym programem”, przygotowanym dla uczestnika
WTZ przez Radę Programową WTZ.
4. Indywidualny program określa:
1) formy terapii oraz ich techniczne i organizacyjne dostosowanie do sprawności
psychofizycznej uczestnika WTZ;
2) przewidywany zakres terapii;
3) zakres i metody nauki zaradności osobistej;
4) sprawności psychofizyczne niezbędne do podjęcia pracy oraz metody ich
ćwiczenia;
5) formy rehabilitacji społecznej;
6) formy współpracy z rodziną lub opiekunami;
7) osoby odpowiedzialne za realizację programu.
5. WTZ zapewnia warunki niezbędne do pełnej realizacji indywidualnego programu.
6. Dowóz uczestników na zajęcia w miarę możliwości zapewnia WTZ własnym
transportem.
§ 14. WTZ jest obowiązany do prowadzenia dokumentacji przewidzianej
przepisami obowiązującego prawa, obejmującej w szczególności:
1) dokumentację stanowiącą podstawę do zakwalifikowania osoby
niepełnosprawnej do uczestnictwa w WTZ;
2) dokumentację zawierającą informacje o miejscu zamieszkania, stanie
rodzinnym uczestnika WTZ, jego warunkach mieszkaniowych i bytowych;
3) indywidualny program dla każdego uczestnika WTZ;
4) indywidualny zeszyt obserwacji;
5) dziennik zajęć WTZ;
6) dokumentację:
a) współpracy z rodzinami lub opiekunami Uczestnika WTZ w tym:
- daty i czasu trwania kontaktów,
- formy kontaktów
- ocena współpracy;
b) dotyczącej stanu zdrowia uczestników WTZ,
c) zawierającej informacje o przyczynach opuszczenia WTZ przez
uczestnika,
d) przyczyny zaprzestania uczestnictwa w WTZ,
e) działalności rehabilitacyjnej WTZ, w tym w zakresie realizacji indywidualnych
programów.
Rozdział V
Gospodarka finansowa
§ 15. 1. Gospodarka finansowa WTZ opiera się na zasadach określonych
przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.
zm.) o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 marca 2004r. ( Dz. U. Nr 63 poz.587) w sprawie
szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii
zajęciowej.
2. Podstawą gospodarki finansowej WTZ jest plan finansowy.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 16. 1. Regulamin organizacyjny WTZ zatwierdza Burmistrz Olecka.
2. Zmiany regulaminu organizacyjnego WTZ są dokonywane w trybie właściwym
dla jego zatwierdzenia.
3. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem organizacyjnym WTZ
mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
Sporządził: Marta Romotowska