Sprawy załatwiane przez Urząd Miejski w Olecku

2012-06-06 1320
Art. czytany: 20751 razy

Chcąc ułatwić Państwu załatwianie spraw w urzędzie oddajemy do dyspozycji Mieszkańców wykaz spraw, których załatwienie leży w kompetencji Urzędu.
Niezależnie od tego czy sprawa, z którą przychodzimy jest błaha czy skomplikowana i wymagająca zgromadzenia wielu danych trzeba trafić do odpowiedniego Wydziału, złożyć tam wymagane dokumenty i wiedzieć, czego od urzędu oczekiwać.


A-G
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Dodatki mieszkaniowe.
Dofinansowanie na wymianę pieca, budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej
Dotacje- organizacje pozarządowe.
Dowody osobiste.
Fundusz sołecki.
Imprezy masowe.
Dodatki energetyczne.

J-N
Jubileusz pożycia małżeńskiego, setnych urodzin.
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
Lokalizacja inwestycji celu publicznego.
Nadanie imienia placówce oświatowej.
Nazewnictwo ulic, placów i osiedli.
Numeracja nieruchomości.

O
Obsługa Rady Miejskiej.
Obsługa Centralnej Ewidencji I Informacji Działalności Gospodarczej
Ochrona przeciwpożarowa.
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym osobom prawnym.
Oddanie nieruchomości w trwały zarząd.
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego.
Odznaczenia miejskie.
Opiniowanie podziału nieruchomości.
Opłata adiacencka ustalana w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej
Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału
Opłata planistyczna ustalana po sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem USC.
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed kierownikiem USC.
Oświadczenia o uznaniu ojcostwa składane przed Kierownikiem USC.
Oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed Kierownikiem USC.
Orzekanie o zmianie imienia lub nazwiska.

P
Planowanie przestrzenne w gminie - plany miejscowe
Planowanie przestrzenne w gminie - studium.
Podatek leśny.
Podatek od nieruchomości.
Podatek od środków transportowych.
Podatek rolny –zaświadczenia.
Podatek rolny.
Podatek rolny-ulgi.
Podatki i opłaty lokalne-ulgi, umorzenia, odroczenia, rozłożenie na raty.
Postanowienia o nałożeniu grzywny.
Prawo pierwokupu nieruchomości.
Prowadzenie ewidencji obiektów nie będących hotelami świadczących usługi.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Przydział i zamiana mieszkań komunalnych i socjalnych.
Przyjęcie przez kierownika USC oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego.
Przyjmowanie podań.
Przywrócenie zmienionych stosunków wodnych na gruntach rolnych do stanu poprzedniego

R-Ś
Scalanie i podział nieruchomości.
Rejestracja przedpoborowych.
Rejestracja zgonów.
Rejestrowanie, dokonywanie zmian i wykreśleń w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
Rozgraniczenia nieruchomości.
Rozstrzyganie sporów pomiędzy właścicielem/użytkownikiem a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego o wysokość odszkodowania za wyrządzone szkody w uprawach rolnych przez zwierzynę leśną.
Służebność przesyłu.
Sprostowanie aktu stanu cywilnego.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego najemcy w trybie bezprzetargowym.
Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym - w ramach dołączenia do posiadanej nieruchomości w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.
Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.
Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Świadectwa pracy.

T-U
Transkrypcja - przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.
Trwały zarząd- zezwolenie na przekazanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.
Trwały zarząd-wygaśnięcie prawa trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości.
Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL, wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców.
Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych, udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym, wydawanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych.
Udostępnianie rejestru wyborców.
Udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe.
Udzielenie zgody na używanie wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie gminy Olecko.
Ustanawianie służebności gruntowych.
Ustawienie reklamy na terenach gminnych.
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
Użyczanie nieruchomości.

W
Wnoszenie nieruchomości gruntowych jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek.
Warunki zabudowy.
Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Wpisanie do rejestru wyborców.
Wskazanie miejsca na cmentarzu komunalnym do pochówku.
Wycinka drzew i krzewów.
Wycinka drzew i krzewów- osoby fizyczne.
Wydawanie zaświadczeń o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
Wydzierżawienie nieruchomości
Wykreślenie z księgi wieczystej nieruchomości hipoteki ustawowej, ustanowionej na rzecz gminy Olecko z tytułu sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego lub gruntu na własność.
Wymeldowanie.
Wynajem lokali użytkowych.
Wypisy i wyrysy z miejscowego planu i studium.
Wydanie dowodu osobistego.
Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.
Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego.
Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego.

Z
Zameldowanie na pobyt stały.
Zameldowanie na pobyt czasowy.
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców.
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców.
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Polski oraz powrotu z wyjazdu trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego
Zbiórki publiczne
Zgłoszenie urodzenia dziecka
Zbycie nieruchomości na stworzenie działki budowlanej.
Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
Zajęcie pasa drogowego
Zawarcie i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno - prawnym.
Zamiana nieruchomości.
Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości.
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC i jego rejestracja.
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.
Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej.
Zmiany stanu wód na gruntach.