Sprawy załatwiane przez Urząd Miejski w Olecku

2012-06-06 1320
Art. czytany: 24701 razy

Chcąc ułatwić Państwu załatwianie spraw w urzędzie oddajemy do dyspozycji Mieszkańców wykaz spraw, których załatwienie leży w kompetencji Urzędu.
Niezależnie od tego czy sprawa, z którą przychodzimy jest błaha czy skomplikowana i wymagająca zgromadzenia wielu danych trzeba trafić do odpowiedniego Wydziału, złożyć tam wymagane dokumenty i wiedzieć, czego od urzędu oczekiwać.

A-H

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodatki energetyczne.

Dodatki mieszkaniowe.

Dofinansowanie na wymianę pieca, budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej

Dotacje- organizacje pozarządowe.

Dowody osobiste.

Fundusz sołecki.

Imprezy masowe.

Honorowy patronat Burmistrza OleckaJ-N


Jubileusz pożycia małżeńskiego, setnych urodzin.

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Lokalizacja inwestycji celu publicznego.

Nadanie imienia placówce oświatowej.

Nazewnictwo ulic, placów i osiedli.

Numeracja nieruchomości.


O


Obsługa Rady Miejskiej.

Obsługa Centralnej Ewidencji I Informacji Działalności Gospodarczej

Ochrona przeciwpożarowa.

Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym osobom prawnym.

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd.

Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego.

Odznaczenia miejskie.

Opiniowanie podziału nieruchomości.

Opłata adiacencka ustalana w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej

Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału

Opłata planistyczna ustalana po sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem USC.

Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed kierownikiem USC.

Oświadczenia o uznaniu ojcostwa składane przed Kierownikiem USC.

Oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed Kierownikiem USC.

Orzekanie o zmianie imienia lub nazwiska.


P


Planowanie przestrzenne w gminie - plany miejscowe

Planowanie przestrzenne w gminie - studium.

Podatek leśny.

Podatek od nieruchomości.

Podatek od środków transportowych.

Podatek rolny –zaświadczenia.

Podatek rolny.

Podatek rolny-ulgi.

Podatki i opłaty lokalne-ulgi, umorzenia, odroczenia, rozłożenie na raty.

Postanowienia o nałożeniu grzywny.

Prawo pierwokupu nieruchomości.

Prowadzenie ewidencji obiektów nie będących hotelami świadczących usługi.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przydział i zamiana mieszkań komunalnych i socjalnych.

Przyjęcie przez kierownika USC oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego.

Przyjmowanie podań.

Przywrócenie zmienionych stosunków wodnych na gruntach rolnych do stanu poprzedniego


R-Ś


Scalanie i podział nieruchomości.

Rejestracja przedpoborowych.

Rejestracja zgonów.

Rejestrowanie, dokonywanie zmian i wykreśleń w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

Rozgraniczenia nieruchomości.

Rozstrzyganie sporów pomiędzy właścicielem/użytkownikiem a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego o wysokość odszkodowania za wyrządzone szkody w uprawach rolnych przez zwierzynę leśną.

Służebność przesyłu.

Sprostowanie aktu stanu cywilnego.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego najemcy w trybie bezprzetargowym.

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym - w ramach dołączenia do posiadanej nieruchomości w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.

Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Świadectwa pracy.


T-U


Transkrypcja - przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.

Trwały zarząd- zezwolenie na przekazanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

Trwały zarząd-wygaśnięcie prawa trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości.

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL, wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców.

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych, udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym, wydawanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych.

Udostępnianie rejestru wyborców.

Udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe.

Udzielenie zgody na używanie wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie gminy Olecko.

Ustanawianie służebności gruntowych.

Ustawienie reklamy na terenach gminnych.

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Użyczanie nieruchomości.


W


Wnoszenie nieruchomości gruntowych jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek.

Warunki zabudowy.

Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Wpisanie do rejestru wyborców.

Wskazanie miejsca na cmentarzu komunalnym do pochówku.

Wycinka drzew i krzewów.

Wycinka drzew i krzewów- osoby fizyczne.

Wydawanie zaświadczeń o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

Wydzierżawienie nieruchomości

Wykreślenie z księgi wieczystej nieruchomości hipoteki ustawowej, ustanowionej na rzecz gminy Olecko z tytułu sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego lub gruntu na własność.

Wymeldowanie.

Wynajem lokali użytkowych.

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu i studium.

Wydanie dowodu osobistego.

Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.

Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego.

Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego.


Z


Zameldowanie na pobyt stały.

Zameldowanie na pobyt czasowy.

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców.

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców.

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Polski oraz powrotu z wyjazdu trwającego dłużej niż 6 miesięcy.


Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych


Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego


Zgromadzenie publiczne

Zbiórki publiczne

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Zbycie nieruchomości na stworzenie działki budowlanej.

Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami

Zajęcie pasa drogowego

Zawarcie i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno - prawnym.

Zamiana nieruchomości.

Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości.

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC i jego rejestracja.

Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.

Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej.

Zmiany stanu wód na gruntach.