Zarządzenie Nr 289/08 z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania komisji w celu weryfikacji wniosku o przyznanie stypendium naukowego

2008-08-27 0935
Art. czytany: 1432 razy

ZARZĄDZENIE NR 289/08
BURMISTRZA OLECKA
z dnia 14 sierpnia 2008 r.

w sprawie powołania komisji w celu weryfikacji wniosku o przyznanie stypendium naukowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z § 8 ust. 1 i 2 uchwały Nr XIV/126/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję w celu weryfikacji wniosku o przyznanie stypendium naukowego w następującym składzie:
1. Przewodnicząca: Anna Mitin – pracownik Urzędu Miejskiego w Olecku.
2. Członkowie:
a) Anna Chryniewicka – pracownik Urzędu Miejskiego w Olecku;
b) Władysław Józef Gawroński – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku;
c) Romuald Krzysztof Wojnowski – członek Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku;
d) Marta Jeżewska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz

Wacław Olszewski