Zarządzenie Nr 286/08 z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej na terenie Gminy Olecko.

2008-08-27 0928
Art. czytany: 1650 razy
ZARZĄDZENIE NR 286/08
BURMISTRZA OLECKA
z dnia 12 sierpnia 2008 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej na terenie Gminy Olecko.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 34 ust.1 pkt. 3, ust. 4 i 5, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), § 3 ust. 2 uchwały Nr XXVII/191/04 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 października 2004 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Olecko oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 167, poz. 2066 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr XLII/284/98 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie zbycia nieruchomości (z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość lokalową stanowiącą własność Gminy Olecko określoną w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz

Wacław Olszewski