Informacja z otwarcia:BZP Nr 589070-N-2019,Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku z podziałem na części

2019-09-12 1329
Art. czytany: 488 razy

Informacja z otwarcia:BZP Nr 589070-N-2019,Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku z podziałem na części

BURMISTRZ OLECKA Olecko 12 września 2019 r.
Plac Wolności 3
19-400 Olecko


BI.271.3.25.2019
Informacja z otwarcia ofert.

Dotyczy: Przetargu ogłoszonego w BZP Nr 589070-N-2019 z dnia 2019-08-23 pn: Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku z podziałem na części:
I część zamówienia – roboty elektryczne
II część zamówienia – teren zielony TBS,
III część zamówienia – nabrzeże rzeki – rozlewisko, obiekty inżynierskie,
IV część zamówienia – nabrzeże rzeki – ciągi komunikacyjne.

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych informuję:
1. Kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia – 5 935 562,10 PLN (brutto) w tym:
- Część I – 422 640,70 zł.
- Część II – 558 280,16 zł.
- Część III – 3 431 803,49 zł.
- Część IV – 1 522 837,75 zł.
2. Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, cena, okres gwarancji, termin realizacji:
CZĘŚĆ I
1) SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno
- cena wykonania 968 010,00 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji 31 lipca 2020 r.
2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap;
- cena wykonania 675 728,24 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji 31 lipca 2020 r.
3) Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko;
- cena wykonania 689 200,00 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji 31 lipca 2020 r.
CZĘŚĆ II
1) SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno
- cena wykonania 1 636 800,00 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji 31 sierpnia 2020 r.
2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap;
- cena wykonania 1 158 944,01 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji 31 sierpnia 2020 r.
3) Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko;
- cena wykonania 772 000,00 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji 31 sierpnia 2020 r.
4) Zakład Ogólnobudowlany, Sp. z o.o. ul. Ożarowska 59 m 76, 01-416 Warszawa;
- cena wykonania 922 500,00 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji 31 sierpnia 2020 r.
CZĘŚĆ III
1) SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno
- cena wykonania 3 229 110,00 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji 31 sierpnia 2020 r.
2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap;
- cena wykonania 5 202 043,90 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji 31 sierpnia 2020 r.
CZĘŚĆ IV
1) SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno
- cena wykonania 2 826 474,00 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji 30 października 2020 r.
2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap;
- cena wykonania 2 184 184,59 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji 31 października 2020 r.
3) Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko;
- cena wykonania 1 192 000,00 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji 30 października 2020 r.W związku z powyższym, Wykonawcy winni w terminie trzech dni przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Pzp (załącznik nr 4). - Rozdział VII ust. 2 SIWZ.


Burmistrz Olecka


A/a