Budowa doziemnej linii kablowej SN, stacji transformatorowej (kontenerowej), doziemnych linii kablowych nN wraz ze słupami na terenie obrębu ewidencyjnego Rosochackie, gm. Olecko

2019-02-08 1420
Art. czytany: 289 razy

Obwieszczenie Burmistrza Olecka

Olecko, 8 lutego 2019 r.

BURMISTRZ OLECKA


BI.6733.43.2018


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz
art. 49 K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A.,
ul. Garbarska 21A, 20—340 Lublin, zmieniony w dniu 19 grudnia 2018r., działającej przez pełnomocnika Pana Rafała Drobot reprezentującego firmę prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Elektron s.c., ul. Odległa 3b, 15-159 Białystok została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie doziemnej linii kablowej SN, stacji transformatorowej (kontenerowej), doziemnych linii kablowych nN wraz ze słupami na terenie działek ewid. nr 6, 8, 9, 10/1, 99, 111 obręb ewidencyjny Rosochackie, gmina Olecko.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Olecka. Po tym terminie w/w decyzja podlega wykonaniu.