Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na nieruchomości dz. nr ewid 103/1 położonej przy ulicy Zamostowej w m. Olecko, obręb ewid. Olecko 1, gm. Olecko

2018-12-06 1221
Art. czytany: 322 razy

Obwieszczenie Burmistrza Olecka

BURMISTRZ OLECKA Olecko, 6 grudnia 2018 r.
BI.6733.40.2018

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz
art. 49, 61 §4 kpa zawiadamiam, że w dniu 3 grudnia 2018 r., na wniosek z dnia 7.11.2018r., P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa działającej przez pełnomocnika Panią Annę Warżałę, zam. ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na nieruchomości dz. nr ewid 103/1 położonej przy ulicy Zamostowej w m. Olecko, obręb ewid. Olecko 1, gm. Olecko.
Zgodnie z art. 28 Kpa stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z wnioskiem, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Olecku 19-400 Olecko, Pl. Wolności 3, pok. nr 6, tel. (87) 520-21-57 w godz.
7.30-15.30.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.