Przetarg nieograniczony pn.:'Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy-część budowlana'

2018-10-11 1230
Art. czytany: 449 razy

Ogłoszenie Nr 635055-N-2018 z dnia 11.10.2018 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia
„Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy-część budowlana”

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olecku Spółka z o.o.
19-400 Olecko, ul. Składowa 7
W-mail: pecolecko@wp.pl, pec@olecko.eu
Adres strony internetowej: www.umolecko.bip.doc.pl

2. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony w oparciu o obowiązujący w Spółce Regulamin udzielania zamówień.

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć bezpłatnie w sekretariacie Spółki w Olecku ul. Składowa 7 w godz. 8:00 – 14:00 lub ze strony internetowej Spółki.
Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Grzegorz Makarewicz – Prezes Zarządu
Ewa Żukowska - Prokurent

Telefon 87 520 2661 w godz. 8:00 - 14:00

4. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie, na które składają się prace w poniższym zakresie: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej
 na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy-część budowlana”.
• Oferta musi zawierać propozycje realizacji przedmiotu zamówienia zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego, przedstawionymi w załączniku Nr 1 i 2 do SIWZ, zarówno od strony technicznej jak i organizacyjnej.

5. Termin wykonania zamówienia:
Całość przedsięwzięcia - 31.08.2019 r.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu:
W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
 dysponują osobami posiadającymi wymagane przepisami prawa uprawnienia we wszystkich objętych zakresem prac specjalistycznych oraz posiadać inne niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, odpowiedni personel, potencjał techniczny i finansowy do wykonania zamówienia. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a także nie podlegać wykluczeniu z postępowania.
 posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia,
 zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – jedną robotę budowlaną, polegające na budowie budynku przemysłowego – w zakresie prac budowlano – konstrukcyjnych o powierzchni minimum 300 m2.
 posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z podaniem zamówienia do wysokości podanej w rozdziale V SIWZ.
 spełniają pozostałe wymogi formalne określone w punkcie V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

7. Informacje na temat wadium:
Wykonawcy wnoszą wadium w wysokości: 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł.)

8. Kryteria i termin składania i otwarcia ofert:

Oferty można składać w siedzibie zamawiającego tj. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olecku Spółka z o.o. 19-400 Olecko ul. Składowa 7, w sekretariacie do dnia 25.10.2018 r. do godz. 10:00 .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2018 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olecku Spółka z o.o. 19-400 Olecko, ul. Składowa 7
o godz. 10:15.

9. Okres związania ofertą:
Okres związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od terminu składania ofert.


Olecko dnia 11.10.2018 r.

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Makarewicz