Przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego w Kukowie

2018-08-24 1348
Art. czytany: 370 razy

BURMISTRZ OLECKA
Olecko, 24 sierpnia 2018 r.
BI.6721.3.2.2018

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Kukowo 3

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Olecku uchwały nr ORN.0007.41.2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Kukowo 3, obejmującego obszar przedstawiony na załączniku graficznym
do ww. uchwały. Obszar objęty uchwałą położony jest pomiędzy drogą krajową nr 65, drogą gminną stanowiącą dz. ewid. nr 51 i 52 oraz wschodnią granicą kompleksu leśnego Nadleśnictwa Olecko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie (pok. nr 12) Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko w terminie do 17 września 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Olecka.

Uchwała