Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 141048N Dzięgiele Oleckie – Świdry – I etap

2018-07-20 1456
Art. czytany: 444 razy

Olecko, 20 lipca 2018r

BI.271.14.5.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 20 lipca 2018 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w BZP pod numerem 577972-N-2018 z dnia 2018-06-22 r. o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8-Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) - Przebudowa drogi gminnej nr 141048N Dzięgiele Oleckie – Świdry – I etap.

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, Spółka Akcyjna, ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, Spółka Akcyjna, ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki
Punktacja w kryteriach:
Cena – 58,63 pkt
Okres gwarancji – 16,0 pkt
Termin realizacji – 20,0 pkt
Łączna liczba uzyskanych punktów: 94,63pkt

Oferta nr 2
Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, ul.Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko
Punktacja w kryteriach:
Cena – 60 pkt
Okres gwarancji – 20 pkt
Termin realizacji – 0 pkt
Łączna liczba uzyskanych punktów: 80,00pkt

3. Na podstawie art.92 ust.1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Wykonawcy.

4. Na podstawie art.92 ust.1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

5. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami)-Dział VIII „Środki ochrony prawnej”.