Informacja o terminie sesji

2018-06-12 1511
Art. czytany: 389 razy

INFORMACJA

W dniu 22 czerwca 2018 r. (piątek) o godzinie 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza Olecka o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych
w okresie od ostatniej sesji.
5. Analiza wyników ewaluacji dotyczącej efektywności realizacji strategicznych planów rozwoju gminy – referat Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej
w Olecku.
6. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i oświadczenia radnych.
7. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku,
b) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Olecko,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Oleckiej Rady Młodzieżowej
i nadania jej statutu,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod trasę dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV,
e) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kukowo – tereny obsługi produkcji rolnej 2”,
f) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Olecko,
g) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach podstawowych, przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Olecko,
h) określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Olecko, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
i) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz przedszkolu,
j) przystąpienia Gminy Olecko do wspólnej realizacji projektów w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020,
k) zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok.
9. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Wojciech Rejterada