Samorząd Uczniowski

2004-11-26 1141
Art. czytany: 3207 razy

W skład Rady Uczniowskiej przy Szkole Podstawowej w Judzikach wchodzą: 1. Karolina Balewska - przewodniczący 2. Magdalena Borkowska - zast. przew. 3. Zuzanna Pęcak- sekretarz 4. Wojciech Korotko- członek REGULAMIN DZIAŁANIA Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Judzikach Na podstawie ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz.U. 1996, nr 67, poz.329) art.55 oraz Ustawy - Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz. U. 1997r. nr 56, poz.357) art.6 a, ust.5 oraz statutu szkoły podstawowej i gimnazjum wprowadza się niniejszy regulamin uchwalony przez ogół uczniów w dn. 19.09.2000r. Rozdział I Ustanawia się Radę Uczniowską jako organ kierujący bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego. Rada Uczniowska podlega bezpośrednio zgromadzeniu wszystkich uczniów szkoły jako Samorządu Uczniowskiego. Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku szkolnym. Kadencja Rady trwa dwa lata. W skład Rady wchodzi 3 członków. Rozdział II 1. Zasady zgłaszania kandydatów Rada Uczniowska jest wybierana przez uczniów szkoły podstawowej (od klasy IV) i klasy gimnazjalne (w okresie przejściowym). Każda klasa ma prawo zgłosić dwóch kandydatów do Rady Uczniowskiej. Kandydat powinien mieć ukończone 10 lat w dniu wyborów i miał na świadectwie z poprzedniej klasy zachowanie co najmniej dobre. Datę wyborów wyznacza opiekun Samorządu Uczniowskiego. 2. Zasady wyborcze Rada Uczniowska jest wybierana w głosowaniu tajnym. Głos uznany jest za nieważny w przypadku zaznaczenia kilku kandydatów lub nie wskazania żadnego. W jej skład wchodzi trzech uczniów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. W przypadku otrzymania tej samej liczby głosów Samorządy Klasowe przeprowadzają ponowne głosowanie, które jest jawne. 3. Samorządy Na początku roku szkolnego Samorządy Klasowe w głosowaniu jawnym spośród wszystkich nauczycieli wybierają opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Kadencja opiekuna trwa dwa lata. Rozdział III Przewodniczącym zostaje uczeń, który otrzymał największą liczbę głosów. Kolejna liczba głosów decyduje o stanowisku zastępcy i sekretarza. Rozdział IV Na początku każdego semestru Samorząd Uczniowski zobowiązany jest do opracowania planu pracy. Termin zebrania wyznacza przewodniczący Rady Uczniowskiej. Rada Uczniowska nadzoruje pracę nad planem i dba o jego wykonanie. Kolejne spotkania Samorządu Uczniowskiego wyznacza się w zależności od potrzeb. Rozdział V Obrady Samorządu Uczniowskiego są protokołowane w księdze protokołów przez sekretarza. Samorząd Uczniowski uczestniczy w redagowaniu gazetki szkolnej. Rozdział VI Uprawnienia Samorządu: 1. Prawo do organizacji życia szkolnego zgodnie z potrzebami i możliwościami w porozumieniu z dyrektorem. 2. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu. 3. Wydawanie gazetek szkolnych, prowadzenie kroniki, apeli szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności. 4. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych. Rozdział VII Zadania Samorządu: 1. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów. 2. Współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki. 3. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska. 4. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej. Rozdział VIII 1. Wszyscy uczniowie należą do Samorządu Szkolnego, a uczniowie poszczególnych klas do Samorządu Klasowego. 2. Najwyższą władzą Samorządu Klasowego i Szkolnego jest ogólne zebranie członków. 3. Władzą wykonawczą samorządu jest Rada Uczniowska. Opr.Rada Uczniowska przy Szkole Podstawowej w Judzikach