Umorzenie postępowania -budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV na terenie działek ewid. nr 361/4, 93, obręb ewid. Jaśki, gm. Olecko

2018-05-16 1024
Art. czytany: 326 razy

Obwieszczenie Burmistrza Olecka

BURMISTRZ OLECKA Olecko, 16 maja 2018 r.

BI.6733.13.2018

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
Na podstawie art.105 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257 ze zm.)
w związku z art.4 ust.1, art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) w dniu
16 maja 2018r. Burmistrz Olecka decyzją znak BI.6733.13.2018 umorzył postępowanie wszczęte na PGE Dystrybucja S.A., ul.Garbarska 21A, 20-340 Lublin, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Toliczenko-Bernatowicza, występującego w obrocie gospodarczym pod nazwą ElektroLinia Piotr Toliczenko-Bernatowicz, ul.Fabryczna 18/38, 15-483 Białystok, w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV na terenie działek ewid. nr 361/4, 93, obręb ewid. Jaśki, gm. Olecko na podstawie wniosku z dnia 16.04.2018 r. (data wpływu 17 kwietnia 2018 r.)

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Olecka. Po tym terminie w/w decyzja podlega wykonaniu.