Przystosowanie budynku Poradni Terapii Uzależnień do użytku dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Olecku przy ul. Nocznickiego 15 dz. Nr 757/13

2018-05-16 0741
Art. czytany: 133 razy

Postępowanie unieważnione.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) unieważniono postępowanie o zamówienie publiczne, gdyż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.