Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziałow w nieruchomościach położonych w Olecku Osiedle Lesk i w obrębie Lesk

2018-04-09 1516
Art. czytany: 894 razy

Olecko Osiedle Lesk, obręb Lesk

RG.6840.42.2017
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490) po przetargach przeprowadzonych w dniu 22 grudnia 2017 r. i 6 marca 2018 r.

BURMISTRZ OLECKA
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziałów w nieruchomościach ujawnionych w księdze wieczystej KW OL1C/00001991/1:

1) w ½ części nieruchomości oznaczonej nr geod. 2536 o powierzchni 29 m2 zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 20,39 m2, położonej w Olecku, Osiedle Lesk
- cena wywoławcza 800,00 zł,
- wadium 80,00 zł,

2) w ½ części nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 578 o powierzchni 320 m2 przeznaczonej na cele rolne, położonej w obrębie Lesk, gmina Olecko
- cena wywoławcza 376,00 zł,
- wadium 40,00 zł.

postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Nieruchomości, w których udziały stanowią przedmiot zbycia, położone są na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Olecko:
- działka nr 2536 usytuowana jest w strefie I „miejskiej”,
- działka nr 578 usytuowana jest w strefie III „osadniczo- rolniczo-turystycznej”.

Nieruchomości stanowią własność Gminy Olecko w udziale do ½ części oraz osoby fizycznej w udziale do ½ części.
W dziale III księgi wieczystej znajduje się wpis dotyczący postępowania egzekucyjnego, w dziale IV księgi wieczystej wpisane są dwie hipoteki przymusowe zwykłe.
Nieruchomość oznaczona nr geod. 2536, zabudowana budynkiem gospodarczym w zabudowie zwartej, położona jest w Olecku obręb Olecko 2 na Osiedlu Lesk. Budynek znajduje się w kompleksie podobnych budynków, jest parterowy z żelbetowych elementów prefabrykowanych, pokryty papą, bez poddasza i podpiwniczenia, posadzka betonowa, brak instalacji. Stan techniczny budynku – średni, zużycie techniczne wynosi około 50%. Budynek pozostaje we władaniu współwłaściciela.
Nieruchomość oznaczona nr geod. 578, położona w obrębie Lesk, nie jest zabudowana, pierwotnie pełniła funkcję ogrodu przydomowego.
Nabywca zobowiązany jest do opłacenia kosztów dokumentacji związanych z przygotowaniem do sprzedaży udziałów w nieruchomości oznaczonej nr geod. 2536 w kwocie 984,00 zł oraz w nieruchomości oznaczonej nr geod. 578 w kwocie 405,90 zł plus ewentualne koszty okazania granic.

F O R M A Z B Y C I A - własność w udziale do ½ części każdej z nieruchomości, za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo. Na dzień zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko ustaloną w przetargu kwotą oraz kwotą dokumentacji. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych oraz ewentualnego okazania granic ponosi nabywca.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu w PKO BP S.A. Oddz. w Olecku 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 10 maja 2018 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko.

W tytule wpłat wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków.

Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości, w przypadku nieobecności współmałżonka stosownego upoważnienia do udziału w przetargu,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2018 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, sala nr 32.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane przez uczestnika konto nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku (pokój nr 21, tel. 875202633).
Ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń tut. urzędu, stronie internetowej urzędu www.um.olecko.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej – www.umolecko.bip.doc.pl.

Olecko, dnia 6 kwietnia 2018 r.