Budowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego z rur preizolowanych podwójnych DP 2x 139,7x3,6/450 (DN 125 mm)w m. Olecko, obręb ewid. Olecko 2, gm. Olecko

2018-02-13 1121
Art. czytany: 460 razy

Obwieszczenie Burmistrza Olecka

Olecko, 13 lutego 2018r.

BURMISTRZ OLECKA


BI.6733.40.2018


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017. poz. 1073) oraz art. 49 K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku, ul.Zyndrama 4, 19-400 Olecko, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przyłącza cieplnego wysokoparametrowego z rur preizolowanych podwójnych DP 2x 139,7x3,6/450
(DN 125 mm) na działkach nr ewid: 679/6, 679/7, 679/1, 689, 718/17, 712/14, 718/21, 427, 727/11, 727/8, 751/1, 752, 750/6, 750/7, 750/9, 3181, 3261
w m. Olecko, obręb ewid. Olecko 2, gm. Olecko.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Olecka. Po tym terminie w/w decyzja podlega wykonaniu.