Budowa linii kablowej nN YAKXS4x120 w Dułach, obręb ewid. Duły, Gordejkach, obreb ewid. Gordejki, gm. Olecko

2018-02-09 1541
Art. czytany: 446 razy

Obwieszczenie Burmistrza Olecka

BURMISTRZ OLECKA Olecko, 9 lutego 2018 r.

BI.6733.3.2018

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Na podstawie art.105 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257) w związku z art.4 ust.1, art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz art. 29 ust.1 pkt. 19a lit.a, pkt.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r., poz.1332) dniu 9 lutego 2018r. Burmistrz Olecka decyzją znak BI.6733.3.20 umorzył postępowanie wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A., Oddział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13, działające przez pełnomocnika Henryka Gryko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Elektroprojekt ELPRO w Ełku Henryk Gryko, 19-300 Ełk, ul.Warszwska 1/48, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN YAKXS4x120 dł. 212 m, w Dułach dz 39/6, 112, obręb ewid. Duły, w Gordejkach
dz. 93/1, obręb ewid. Gordejki, gm. Olecko na podstawie wniosku z dniu 31 stycznia 2018 r. (data wpływu 1.02.2018r.).
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Olecka. Po tym terminie w/w decyzja podlega wykonaniu.