Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia-Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Olecku

2018-02-09 1411
Art. czytany: 357 razy

Olecko 9 lutego 2018r

BI.271.3.4.2018Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) informuję o unieważnieniu postepowania w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w BZP pod numerem 507820-N-2018 z dnia 19-01-2018r o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp pn: Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Olecku

Uzasadnienie faktyczne:
Do terminu składania ofert tj. 8.02.2018r wpłynęła jedna oferta REM-BUD Sp. z o.o., ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki.
Cena oferty brutto wynosi - 1.142.035,33PLN
Kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 925.619,55 PLN (brutto).

Wobec powyższego kwota oferty znacznie przewyższa kwotę jaka Zamawiający przeznaczył na realizacje zadania.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W świetle powyższego przepisu zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.