Informacja z otwarcia ofert: Przetargu ogłoszonego w BZP Nr 504586-N-2018 z 12 stycznia 2018 r. pn: Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku.

2018-02-06 1312
Art. czytany: 3933 razy

Informacja z otwarcia ofert: Przetargu ogłoszonego w BZP Nr 504586-N-2018 z 12 stycznia 2018 r. pn: Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku.

BURMISTRZ OLECKA Olecko 6 lutego 2018 r.
Plac Wolności 3
19-400 Olecko


BI.271.1.4.2018
Informacja z otwarcia ofert.

Dotyczy: Przetargu ogłoszonego w BZP Nr 504586-N-2018 z 12 stycznia 2018 r. pn: Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku.

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję:

1. Kwotę jąką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia – 2 235 466,00 PLN (brutto).
2. Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, cena, okres gwarancji, trmin realizacji:
2.1 Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski, ul. Norwida 8, 19-400 Olecko; Transport Ciężarowy, Krzysztof Dębowski ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko; Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto, ul. Kochanowskiego 6, 19-400 Olecko – cena wykonania zamówienia 3 550 000,00 PLN, okres gwarancji 36 miesięcy, termin wykonania zamówienia 28.09.2018 r.

W związku z powyższym, Wykonawcy winni w terminie trzech dni przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Pzp (załącznik nr 4). - Rozdział VII ust. 2 SIWZ,


Burmistrz Olecka