Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV na działkach nr ewid: 4, 5/22 w obrębie ewid. Olecko 2, 148/4, 148/16 w obrębie ewid. Sedranki, gm. Olecko.

2017-09-07 1424
Art. czytany: 907 razy

Obwieszczenie Burmistrza Olecka

Olecko, 7 września 2017r.

BURMISTRZ OLECKA


BI.6733.26.2017


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 20167. poz. 1073) oraz art. 49 K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą
w Lublinie 20-340 Lublin, ul.Garbarska 21A, działająca przez pełnomocnika Pana Radosława Rudziewicza, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV na działkach nr ewid: 4, 5/22 w obrębie ewid. Olecko 2, 148/4, 148/16 w obrębie ewid. Sedranki, gm. Olecko.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Olecka. Po tym terminie w/w decyzja podlega wykonaniu.