Przystąpienie do opracowania planu miejscowego - 'Kukowo - tereny obsługi produkcji rolnej 2' (teren fermy norek w Kukowie)

2017-08-18 1136
Art. czytany: 809 razy

BURMISTRZ OLECKA
Olecko, 18 sierpnia 2017 r.

BI.6721.3.2.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kukowo – tereny obsługi produkcji rolnej 2” (teren fermy norek w Kukowie)

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Olecku uchwały nr ORN.0007.35.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kukowo – tereny obsługi produkcji rolnej 2”, obejmującego obszar przedstawiony na załączniku graficznym do ww. uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie (pok. nr 12) Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko w terminie do 11 września 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków Burmistrz Olecka.