Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na nieruchomości dz. nr ewid 249/5 położonej w Gąskach, obręb ewid. Gąski, gm. Olecko.

2017-08-04 1207
Art. czytany: 778 razy

Obwieszczenie Burmistrza Olecka

BURMISTRZ OLECKA Olecko, 4 sierpnia 2017 r.
BI.6733.27.2017

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz
art. 49, 61 §4 kpa zawiadamiam, że w dniu 19 lipca 2017 r. (data wpływu), na wniosek, zmieniony w dniu 3 sierpnia 2017r. (data wpływu), P4 sp.z o.o., ul.Taśmowa 7, 02-677 Warszawa działającej przez pełnomocnika Panią Annę Warżałę, zam. ul.Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na nieruchomości dz. nr ewid 249/5 położonej w Gąskach, obręb ewid. Gąski, gm. Olecko.
Zgodnie z art. 28 Kpa stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z wnioskiem, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Olecku 19-400 Olecko, Pl. Wolności 3 pok. nr 6, tel. (87) 520-21-57 w godz.
7.30-15.30.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.