Zmiana studium gminy Olecko w zakresie rolniczej przestrzeni produkcyjnej - wielkoprzemysłowe fermy hodowlane

2017-06-30 1141
Art. czytany: 1044 razy

Olecko, 30 czerwca 2017 r.
BI.6720.1.2.2017


OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1,
w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Olecku uchwały nr ORN.0007.36.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko.

Zmiana studium dotyczy rolniczej niezabudowanej przestrzeni produkcyjnej na terenie całej gminy, w tym:
- ustalenie ogólnych zasad zagospodarowania i użytkowania terenów rolnych;
- wprowadzenia zakazu rozbudowy istniejących ferm hodowlanych mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko, w tym także bezściółkowych wielkoprzemysłowych ferm hodowlanych.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie (pokój nr 12) Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko w terminie do 31 sierpnia 2017 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę wnioskodawcy i jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (nazwa miejscowości lub obrębu ewid. oraz numer działki ewid.).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Olecka.
Burmistrz Olecka

Uchwała