Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Babki Oleckie, obręb ewid. Babki Oleckie, gm. Olecko

2017-05-23 1242
Art. czytany: 1122 razy

Obwieszczenie Burmistrza Olecka

Olecko, 23 maja 2017r.

BURMISTRZ OLECKA


BI.6733.14.2017


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą
w Lublinie 20-340 Lublin, ul.Garbarska 21A, działająca przez pełnomocnika Pana Radosława Rudziewicza, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV na działkach nr ewid: 160, 83, 59, 58, 57, 199, 47, 72/1, 73/8, 73/7, 46, 34/14, 80/7, 35 w miejscowości Babki Oleckie, obręb ewid. Babki Oleckie, gm. Olecko.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Olecka. Po tym terminie w/w decyzja podlega wykonaniu.