Budowa osiedlowej sieci cieplnej na odcinkach 1-2-3-4 do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Olecko

2017-03-23 0956
Art. czytany: 860 razy

Obwieszczenie Burmistrza Olecka

Olecko, 22 marca 2017r.

BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.5.2017


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego Budownictwa „TRANSBUD EŁK” Sp. z o.o., ul.Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk, które reprezentuje Pan Krzysztof Stasiuk, ul.Antoniukowska 20a/6, 15-845 Białystok, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci cieplnej na odcinkach
1-2-3-4 do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Olecko, obręb Olecko 2, gm. Olecko na działkach o nr ewid.: 410/19, 411, 565, 567.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Olecka. Po tym terminie w/w decyzja podlega wykonaniu.