Budowa sieci gazowej w ulicy Kasztanowej na dz. nr geod. 3182/31 z przyłączem do działki nr 3182/33, m. Olecko, obręb Olecko 2, gm. Olecko

2016-08-02 1100
Art. czytany: 1278 razy

Obwieszczenie Burmistrza Olecka

Olecko, 2 sierpnia 2016r.

BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.16.2016


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778) oraz art. 49 K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Warszawie, Zakład w Białymstoku, ul.Gen. Sosabowskiego 24,
15-182 Białystok, działającej poprzez pełnomocnika Jacka Kozłowskiego, ul.Nowogródzka 54, 11-500 Giżycko została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej
w ulicy Kasztanowej na dz. nr geod. 3182/31 z przyłączem do działki nr 3182/33, m. Olecko, obręb Olecko 2, gm. Olecko – zgodnie z wnioskiem z dnia 23.06.2016r.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Olecka. Po tym terminie w/w decyzja podlega wykonaniu.