Sprawozdanie z realizacji w 2015 r. programu współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

2016-04-29 0800
Art. czytany: 1616 razy

Sprawozdanie z programu współpracy z 2015 r.

Olecko, 29 kwietnia 2016 r.


Sprawozdanie z realizacji w 2015 r. programu współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


Na podstawie art. 5a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam Radzie Miejskiej w Olecku sprawozdanie z realizacji w 2015 r. programu współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Powyższy program Rada Miejska w Olecku przyjęła uchwałą Nr ORN.0007.59.2014 z dnia 30 października 2014 r. Zgodnie z jej zapisami współpraca gminy z sektorem pozarządowym mogła odbywać się w szczególności w formach:

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli organów administracji publicznej.

W programie współpracy zostały wskazane zadania, których realizacja została powierzona sektorowi pozarządowemu do realizacji.

Były to zadania z zakresu:
I. Ochrony i promocji zdrowia poprzez:
a) organizację czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zameldowanych na terenie
gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień;
b) organizację i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży
z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych.


II. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.
III. W zakresie kultury poprzez:
a) wspieranie zajęć, w tym pozalekcyjnych lub pozaszkolnych, z zakresu edukacji kulturalnej lub artystycznej
dzieci, młodzieży i dorosłych;
b) organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną mieszkańców;
c) wspieranie inicjatyw mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej oraz przekazywanie i upowszechnianie treści patriotycznych wśród mieszkańców gminy.
IV. W zakresie kultury fizycznej poprzez:
a) prowadzenie atrakcyjnych form zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas I- III szkół podstawowych mających na celu pobudzenie dzieci do większej aktywności ruchowej;
b) prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności sportowe w różnych dyscyplinach i uczestnictwo w rywalizacji
sportowej;
c) przygotowanie i realizacja oferty rekreacyjno – sportowej dla osób 50+ z terenu Gminy Olecko.
V. W zakresie edukacji poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających kompetencje
społeczne, obywatelskie oraz aktywność w środowisku lokalnym wśród dzieci i młodzieży.
VI. W zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji
Pozarządowych.
VII. W zakresie upowszechniania turystyki poprzez organizację w Olecku imprez promujących aktywny wypoczynek.

W 2015 r. ogłoszono w sumie 9 konkursów na dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Łącznie na wszystkie konkursy złożono 27 ofert. Reasumując, w 2015 r. podpisano 25 umów na realizację zadań publicznych z sektorem pozarządowym na łączną kwotę 391 450,00 zł. Jedna organizacja aplikowała w gminnych konkursach po raz pierwszy. Warto dodać, że zdarzały się przypadki składania kilku ofert przez dane stowarzyszenie na realizację zadań publicznych. Do końca 2015 r. zrealizowano umowy na dotacje w wysokości 388 358,63 zł. Deklarowana w ofertach wielkość wkładu własnego organizacji to 203 482,74 zł, natomiast rzeczywista wielkość kosztów poniesionych przez stowarzyszenia w ramach wkładu własnego wyniosła 240 584,61 zł.
Do 1 203 odbiorców bezpośrednich i 7 038 odbiorców pośrednich kierowane były działania w ramach wykonywanych zadań przez organizacje pozarządowe z udziałem dotacji gminy Olecko.
Po stronie organizacji pozarządowych w wykonanie zadań publicznych realizowanych w drodze dotacji zaangażowanych było 100 pracowników oraz 118 wolontariuszy.
Stowarzyszenia zwróciły w sumie 91,37 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji.
Jedno stowarzyszenie zwróciło 3 000,00 zł na podstawie porozumienia stron o rozwiązaniu umowy, w związku z wystąpieniem okoliczności, za które strony nie ponosiły odpowiedzialności, a uniemożliwiały wykonanie umowy.
Udział w imprezie pn.”Puchar Polski w Pływaniu Długodystansowym w Płetwach-Olecka Mila 2015” deklarowało 70 osób a po naborze zgłosiło się tylko 26 zawodników, co uniemożliwiło przeprowadzenie zadania zgodnie ze złożoną ofertą.ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERNANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ realizowały dwa stowarzyszenia.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny w Olecku realizował projekt pt.: Prowadzenie środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Puchatek”. Projekt dotyczył zapewnienia opieki dla 20 dzieci z rodzin zagrożonych patologią. Adresatami bezpośrednimi i pośrednimi realizowanego zadania było 20 osób. W realizację tego przedsięwzięcia zaangażowano 2 pracowników i 3 wolontariuszy.Na realizację tego zadania gmina udzieliła dotacji w wysokości 55 620,00 zł. Wkład własny organizacji pozarządowej w realizację tego zadania publicznego wyniósł 4 040,00 zł (wartość deklarowana w ofercie to kwota 3 673,00 zł).

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii NMP Królowej Polski w Olecku realizował projektu pt.:” Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Samarytańskie Dzieło”. Projekt dotyczył zapewnienia opieki dwudziestu dzieciom z rodzin zagrożonych patologią. Po stronie organizacji w realizację zadań publicznych zaangażowanych było 2 pracowników i jeden wolontariusz. Na realizację tego zadania gmina udzieliła dotacji w wysokości 50 380,00 zł. Wkład własny organizacji pozarządowej w realizację tego zadania publicznego wyniósł 4568,85 zł (wartość deklarowana w ofercie to kwota 1 000,00 zł).

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA realizowane były przez dwa stowarzyszenia.

Human Lex Instytut w Ełku realizował projekt: „Streetworking metodą profilaktyki i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży z Gminy Olecko”, który dotyczył zmniejszenia liczby zachowań nieakceptowanych społecznie. Działania skierowane były do 30 osób. W realizację projektu zaangażowanych było 5 pracowników i 2 wolontariuszy. Na realizację tego zadnia gmina udzieliła dotacji w wysokości 40 000,00 zł.Wkład własny organizacji pozarządowej w realizację tego zadania publicznego wyniósł 579,00 zł (wartość deklarowana w ofercie to kwota 480,00 zł).

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny w Olecku realizowało projekt pt.: „Bursztynowi zdobywcy” – obóz stacjonarny z elementami profilaktyki uzależnień, który dotyczył organizacji czasu wolnego w okresie wakacji dla 15 dzieci i młodzieży. W realizację tego zadania zaangażowanych było 4 pracowników. Gmina na realizację tego zadania przeznaczyła 10 000,00 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY w 2015 r. realizowane były przez trzy stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „Ku Słońcu” realizowało zadanie pt.: „Świat wielkiej sceny”. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia stowarzyszenie przeprowadziło cyklu zajęć tematycznych w formie warsztatów teatralnych i dziennikarskich oraz zajęć na temat kultury i sztuki naszego regionu i Polski. Odbiorcami bezpośrednimi było 40 uczniów w młodszym wieku szkolnym uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach. Projekt realizowało 3 pracowników i 8 wolontariuszy. Gmina udzieliła dotacji w wysokości 6 180,00 zł. Wkład własny organizacji pozarządowej w realizację tego zadania publicznego wyniósł 7 063,44zł ( wartość deklarowana w ofercie to kwota 7062,00 zł).

Organizacja pozarządowa, Park Militariów – Fundacja Edukacji Historycznej realizowała projekt pt.:”Program edukacyjno-wychowawczy „Zabawy z kulturą i historią Warmii i Mazur”.
Stowarzyszenie przygotowało i zrealizowało program edukacyjno-wychowawczy w formie zajęć pozaszkolnych dla 30 dzieci w wieku 9-13 lat, z klas 4-6 szkół podstawowych z terenu Gminy Olecko. Celem projektu było zapoznanie dzieci z kulturą, zabytkami, architekturą oraz historią Warmii i Mazur. Działania miały na celu również przybliżyć uczestnikom czasy II wojny światowej oraz dzieje średniowiecza. W realizację przedsięwzięcia zaangażowanych było 6 pracowników. Gmina udzieliła dotacji w wysokości 2 320,00 zł. Wkład własny organizacji w realizację tego zadania publicznego wyniósł 1 200,00 zł (tyle samo ile wartość deklarowana w ofercie).

Organizacja pozarządowa, Fundacja Akademia Radosnej Twórczości realizowała projekt pt.:”V Olecki Festiwal Teatrów Amatorskich „CHIMERA” – teatralne eksploracje. Projekt zawierał ofertę organizacji trzydniowego spotkania z teatrem, w formie m.in. warsztatów: teatralnych, capoeira, kuglarskich, ekologicznych, występy amatorskich grup teatralnych z całej Polski, prezentację spektakli teatrów uznanych na polskiej scenie artystycznej. Z oferty mogli skorzystać mieszkańcy Olecka, okolic oraz turyści. Działania skierowane były do 60 osób. W realizację przedsięwzięcia zaangażowanych było 2 pracowników i 10 wolontariuszy. Gmina na realizację tego projektu udzieliła dotacji w wysokości 5 000,00 zł
Stowarzyszenie rozliczyło się z kwoty 4 983,86 zł. Wkład własny organizacji pozarządowej w realizację tego zadania publicznego wyniósł 11 520,00 zł (taka samo wartość była deklarowana w ofercie ).

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ realizowało najwięcej stowarzyszeń.

Organizacja pozarządowa, Szkolny Klub Sportowy „Olimpijczyk” realizował projekt pt.:”TACY SAMI”, który dotyczył organizacji systematycznego szkolenia sportowego dla grupy osób niepełnosprawnych w dwóch dyscyplinach sportowych: lekkoatletyka, piłka siatkowa. Trzydzieści sześć osób było adresatami powyższych działań.
Siedemnastu pracowników i 10 wolontariuszy zaangażowanych było w realizację przedsięwzięcia. Na realizację zadania Gmina udzieliła dotacji w wysokości 6 500,00 zł. Wkład własny organizacji pozarządowej w realizację tego zadania publicznego wyniósł 8 100,00 zł, czyli tyle samo ile deklarowana wartość w ofercie.

Organizacja pozarządowa, Klub Sportowy CKF OBI realizował projekt pt.:”Ćwiczymy AIKIDO”, który dotyczył organizacji i przeprowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych w środowisku dzieci z Olecka, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczących się w klasach I-III szkół podstawowych. Powyższe działania były skierowane do 40 odbiorców. W realizację przedsięwzięcia zaangażowanych było 3 pracowników i 2 wolontariuszy. Na realizację tego projektu gmina udzieliła dotacji w wysokości 4 115,00 zł. Wkład własny organizacji pozarządowej w realizację tego zadania publicznego wyniósł 1 001,42 zł ( tyle samo ile wartość deklarowana w ofercie).

Organizacja pozarządowa, Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „CZARNI” realizowała projekt pt.:„Sięgnijmy po sportowe laury, Olecko 2015”, który dotyczył zachęcenia dzieci i młodzieży do uprawiania sportu oraz wspierania rozwoju psychofizycznego i zdrowotnego mieszkańców miasta i gminy Olecko poprzez organizowanie szkoleń sportowych w piłce nożnej, tenisie stołowym, piłce ręcznej oraz szachach w grupach o różnym przedziale wiekowym, a także udział w rywalizacji sportowej, organizowanie imprez, zawodów i rozgrywek sportowych w Olecku.
Powyższe działania skierowane były do 180 osób. W realizację przedsięwzięcia zaangażowanych było 10 pracowników i 15 wolontariuszy. Na realizację zadania gmina udzieliła dotacji w wysokości 97 086,00 zł. Wkład własny organizacji pozarządowej w realizację zadania wyniósł 67 385,72 zł (wartość deklarowana w ofercie to kwota 37 890,41 zł).

Organizacja pozarządowa, Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „CZARNI” realizował projekt pt.:”Sportowe Dzieciaki Olecko 2015”. Stowarzyszenie realizowało zadania związane ze wspieraniem wszechstronnego rozwoju psychofizycznego
i rozwoju ruchowego dzieci uczących się w klasach I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Olecko poprzez organizowanie zajęć ogólnorozwojowych, gier, zabaw oraz współdziałania w ramach grupy. Działania w ramach powyższego projektu kierowane były do 50 osób. W realizację przedsięwzięcia zaangażowanych było 5 pracowników. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina udzieliła dotacji w wysokości 6 199,00 zł. Wkład własny organizacji w realizację zadania wyniósł 3 759,55 zł (wartość deklarowana w ofercie to kwota 2 930,49 zł).

Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin realizowała projektu pt.:”Przez sport do zdrowia i marzeń”, który dotyczył organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych, skierowanych do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Adresatami zadania było 70 osób z różnych środowisk społecznych, w różnym wieku, od 6 do 50 lat.Przedsięwzięcie było realizowane przez 6 pracowników i 5 wolontariuszy. Gmina na realizację tego zadania przeznaczyła 25 000,00 zł. Wkład własny organizacji w realizację zadania wyniósł 65 178,74 zł ( wartość deklarowana w ofercie to kwota 64 948,00 zł).

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ‘HIDORI” przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku realizował projekt pt.:”: „Sportowcy Olimpijskiego Tygryska Hodori, Seul 1988”, który zakładał zorganizowanie i przeprowadzenie treningów z taekwondo w grupie 18 osób w wieku od 5 do 18 lat. Uzupełnieniem zajęć były wyjazdy na turnieje sportowe. Zadanie realizowane było przez 1 wolontariusza. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina przeznaczyła 9 000,00 zł, z czego stowarzyszenie rozliczyło 8 924,80 zł. Wkład własny organizacji w realizację zadania wyniósł 3 300,00 zł (tyle samo ile wartość deklarowana w projekcie).

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „MORS” realizował projekt pt.: „Koszykówka dla dzieci – atrakcyjne formy zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas I-III szkół podstawowych”, który dotyczył upowszechnianie wśród 15 - osobowej grupy dziewcząt i chłopców w wieku przedszkolnym i szkolnym aktywnego trybu życia poprzez zajęcia koszykówki. W realizację tego zadania zaangażowanych było 2 pracowników i 2 wolontariuszy. Gmina na realizację tego zadania udzieliła dotacji w wysokości 5 000,00 zł. Wkład własny organizacji wyniósł 1 657,28 zł (wartość deklarowana w ofercie to kwota 1 649,90 zł).

Klub Sportowy Perła Olecka realizował projekt pt.: „Z podwórka na matę”, który dotyczył przeprowadzenie zajęć treningowych z MMA - mieszanych sztuk walki oraz ju jiutsu dla 100 osób. W realizację tego zadania zaangażowany był 1 pracownik i 3 wolontariuszy. Gmina udzieliła dotacji w wysokości 4 000,00 zł. Wkład własny organizacji w realizację tego zadania wyniósł 6 593,00 zł (wartość deklarowana w ofercie to kwota 5 990,00 zł).

Klub Sportowy Perła Olecka realizował projekt pt.:„Siatkówka – szansą dzieci z Olecka”, który dotyczył przeprowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych z piłki siatkowej dla trzydzieściorga dzieci z klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Olecko.W realizację zadania zaangażowany był jeden pracownik i 3 wolontariuszy. Gmina udzieliła dotacji w wysokości 5 000,00 zł. Wkład własny organizacji w realizację zadania wyniósł 2 342,76 zł (wartość deklarowana w ofercie to kwota 2 268,00 zł).

Stowarzyszenie Aktywności Sportowej „Unia” realizowało projekt pt.:” Równe szanse”, który dotyczył organizacji systematycznych zajęć sportowych sportowo-rekreacyjnych dla 53 osób; dzieci i dorosłych z terenu Gminy Olecko.
W realizację tego przedsięwzięcia zaangażowany był 1 pracownik i 4 wolontariuszy. Stowarzyszenie otrzymało 7000,00 zł dotacji na realizację zadania. Wkład własny organizacji wyniósł 1980,00 zł (tyle samo ile wartość deklarowana w ofercie).

Stowarzyszenie Aktywności Sportowej „Unia” realizowało projekt pt.:”Piłka nożna to nie wszystko”, który dotyczył stworzenia propozycji spędzania wolnego czasu poprzez organizację piłkarskich zajęć sportowych oraz promowanie aktywnego stylu życia. Działania miały na celu również promowanie Olecka jako miasta przyjaznego aktywności fizycznej. Trzydzieści pięć osób było adresatami działań. W realizację przedsięwzięcia zaangażowanych było 4 pracowników i 23 wolontariuszy. Na realizację tego zadania gmina udziela dotacji w wysokości 14 000,00 zł (rozliczono 13 999,97 zł). Wkład własny organizacji w realizację zadania wyniósł 14 824,75 zł (wartość deklarowana w ofercie to kwota 14 653,74 zł).

Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe „AMFIPRION” realizowało projekt pt.:”Sekcja pływania w płetwach”, którego celem była promocja i upowszechnienie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Olecko, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez szkolenia w sekcji pływania w płetwach jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu. Zadanie skierowane było do 25 osób. W realizację przedsięwzięcia zaangażowanych było 3 pracowników i 8 wolontariuszy.
Stowarzyszenie otrzymało 15 000 zł dotacji na realizację tego projektu. Wkład własny organizacji w realizację zadania wyniósł 13 274,41 zł (wartość deklarowana w ofercie to kwota 11 733,26 zł).

Stowarzyszenie „Ku Słońcu” w Gąskach realizowało projekt pt.: „Mamo, tato dbajmy o zdrowie”, który dotyczył
organizacji i przeprowadzenia dodatkowych zajęć upowszechniających kulturę fizyczną - gier i zabaw połączonych z rywalizacją indywidualną i grupową oraz imprezy środowiskowej popularyzującej aktywne spędzanie czasu wolnego z rodzicami. Zadanie było adresowane do 35 osób. W realizację tego przedsięwzięcia zaangażowanych było 4 pracowników i 6 wolontariuszy.
Na realizację tego zadania gmina przeznaczyła dotację w wysokości 7 000,00 zł. Wkład własny organizacji wyniósł 3 510,00 zł (wartość deklarowana w ofercie to kwota 3 455,00 zł).

Organizacja pozarządowa „Nasze Pasje” w Olecku realizowała projekt pt.:” Wesołe minki mamy, gdy sport uprawiamy”, który dotyczył organizacji i przeprowadzenia zajęć sportowych dla 30 dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Kubuś i przyjaciele”.
W realizację tego zadania zaangażowanych było 5 pracowników i 2 wolontariuszy. Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 3 600,00 zł. Wkład własny organizacji wyniósł 1 890,00 zł (tyle damo ile wartość deklarowana w ofercie).

ZADANIE Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ w formie dofinansowania wkładu własnego przy realizacji projektów z funduszy europejskich, krajowych i innych, gdzie taki wkład jest wymagany realizowała jedna organizacja pozarządowa.

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „AKADEMIA 2012' otrzymało dotację w formie zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pt.:”Moje Małe Mistrzostwa – 2015. Piknik rodzinny o charakterze sportowo-rekreacyjnym”. Przedsięwzięcie dotyczyło zorganizowania działań zachęcających 100 dzieci w wieku 10 lat i młodszych do rozwijania umiejętności sportowych w różnych dyscyplinach oraz uczestnictwa w rywalizacji sportowej.
W realizację tego zadania zaangażowanych było 17 pracowników. Stowarzyszenie otrzymało 3 000,00 zł dotacji. Wkład własny organizacji w realizację tego zadania wyniósł 8 300,00 zł (tyle samo ile wartość deklarowana w ofercie).

Na zadania z zakresu edukacji nie wpłynęła żadna oferta.

ZADANIA Z ZAKRESU TURYSTYKI realizowane było przez jedno stowarzyszenie.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny w Olecku realizowało projekt pt.:”Na końskim grzbiecie przez Gminę Olecko”, który dotyczył organizacji imprez promujących aktywny wypoczynek w siodle. Stowarzyszenie przygotowało dwie imprezy promujące jazdę konną i tę formę uprawiania turystyki. Imprezy skierowane były do 150 osób.
W realizację tego przedsięwzięcia zaangażowanych było 3 pracowników i 8 wolontariuszy.
Stowarzyszenie otrzymał 2 450,00 zł dotacji. Wkład własny organizacji pozarządowej w realizację tego zadania publicznego wyniósł 1 662,17 zł (wartość deklarowana w ofercie to kwota 1 600,00 zł).

ZADANIE Z ZAKRESU współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji
Pozarządowych realizowane było przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej.
Od marca do grudnia 2015 r. organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Gminy Olecko mogły korzystać ze wsparcia merytorycznego i technicznego w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych. Biuro mieściło się w siedzibie fundacji przy Plac Wolności 2 w Olecku. Organizacje pozarządowe mogły korzystać z biura wyposażonego w profesjonalny sprzęt biurowy. Do dyspozycji organizacji oddano również salę konferencyjną. W ramach pracy COP można było korzystać ze wsparcia doradczego, w tym księgowego i prawnego, konsultacji oraz zaplecza technicznego. Fundacja na potrzeby lokalnych stowarzyszeń prowadziła wypożyczalnię sprzętu (kamery i aparatu cyfrowego, sprzętu nagłaśniającego, rzutnika, nagrywarki, laptopa, ekranu). Biuro było czynne trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. W sumie, w ramach projektu udzielono 100 godzin doradztwa i konsultacji.
Działania skierowane były do 21 stowarzyszeń z terenu naszej gminy. W realizację tego zdania zaangażowanych było 3 pracowników i 2 wolontariuszy.
Na realizację tego zadania gmina udzieliła dotacji w wysokości 5 000,00 zł. Wkład własny fundacji w realizację zadania wyniósł 6 857,50 zł (tyle samo ile wartość deklarowana w ofercie).

W trakcie roku nie wpłynęły od stowarzyszeń uwagi do programu współpracy.


Wacław Olszewski
Burmistrz Olecka