Budowa sieci energetycznej SN 15kV (ok. 50m) obręb Jaśki, gm. Olecko

2015-12-15 1407
Art. czytany: 1299 razy

Obwieszczenie Burmistrza Olecka

BURMISTRZ OLECKA Olecko, 15 grudnia 2015 r.
BI.6733.20.2015

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz
art. 49, 61 §4 kpa zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2015 r., na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 20-340 Lublin, ul.Garbarska 21A, działająca przez pełnomocnika Pana Tomasza Janiszewskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej SN 15kV (ok. 50m) obręb Jaśki, gm. Olecko na działce nr ewid. 262/3.
Zgodnie z art. 28 kpa stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z wnioskiem, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Olecku 19-400 Olecko, Pl. Wolności 3 pok. nr 6, tel. (87) 520-21-57 w godz. 7.30-15.30.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.